De Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking. Met deze nieuwe wet worden enkele huidige wetsartikelen aangepast en komen er ook nieuwe wetsartikelen bij. We lopen de belangrijkste wijzigingen met u door:

  • Uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers
  • Geen terugbetalingsverplichting bij verplichte opleiding
  • Bij een objectieve reden is een verbod op nevenwerkzaamheden toegestaan

Uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers
U moet uw werknemers als werkgever op tijd informeren over de arbeidsvoorwaarden. Indien u dat niet doet, bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt. Denk bij arbeidsvoorwaarden aan de functie, het loon en tijdstip van indiensttreding. Doorgaans wordt dit aan het begin van het dienstverband vastgelegd. Deze informatieverplichting wordt nu verder uitgebreid en hieraan worden ook termijnen gekoppeld. Vanaf 1 augustus 2022 dient u als werkgever de werknemer onder andere te informeren over:

  • Betaald verlofregelingen;
  • De procedure die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen als de overeenkomst wordt beëindigd;
  • De afzonderlijke bestanddelen van het loon, de wijze en frequentie van uitbetaling;
  • Regelingen over het verrichten van arbeid buiten de normale dagelijkse arbeidstijd en het loon daarvoor en (indien van toepassing) alle regelingen over het wisselen van diensten;
  • In het geval de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet vast staat, regelingen over de uren en het loon;
  • Indien van toepassing, de duur en voorwaarden van een proeftijd;
  • Indien van toepassing, het recht op scholing.

Geen terugbetalingsverplichting bij verplichte opleiding

Alle kosten die de werknemer maakt voor een verplichte opleiding, zijn voor de werkgever. Onder verplichte opleidingen verstaan we opleidingen die op grond van de (nationale of Europese) regelgeving of de CAO verplicht zijn. Onder verplichte opleidingen wordt niet verstaan beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. Hier gaat het om zogenoemde gereglementeerde beroepen.

Verplichte opleidingen worden ook aangemerkt als arbeidstijd. Deze moet, indien mogelijk, worden aangeboden onder werktijd.

Niet alleen nieuwe, maar ook bestaande overeenkomsten met een studiekostenbeding voor een verplichte opleiding zijn nietig. Voor opleidingen die niet verplicht zijn blijft het mogelijk om een studiekostenbeding overeen te komen.

Bij een objectieve reden is een verbod op nevenwerkzaamheden toegestaan

U mag als werkgever de werknemer niet verbieden of beperken om arbeid voor anderen te verrichten. Dit mag u enkel doen als u daar een ‘objectieve reden’ voor heeft. Onder objectieve reden wordt o.a. verstaan de gezondheid en veiligheid van de werknemer, de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en het vermijden van belangenconflicten. Kunt u geen objectieve reden aanvoeren, dan kunt u de werknemer dus niet verbieden nevenactiviteiten te verrichten en is het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst nietig.