Per 1 juli zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, die wij hieronder graag voor u op een rijtje zetten.

Elektronische deponering jaarrekening verplicht

Jaarrekening van het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016 moet elektronisch gedeponeerd worden bij het handelsregister. Dit geldt voor kleine tot middelgrote rechtspersonen. Voor grote rechtspersonen gaat deze verplichting overigens in over de jaarrekening met boekjaar op of na 1 januari 2017 (Stb. 2015, nr 505, Kamerstuk 34.262).

Boete inkeer verhoogd

Zwartspaarders krijgen een hogere boete. Indien de Belastingdienst het vermogen vindt wat buiten het zicht wordt gehouden dan bedraagt de boete 300%. Mocht de belastingplichtige zelf het vermogen aangeven (dus voordat de fiscus het op het spoor is) dan bedraagt de boete 120%. Voor 1 juli was deze boete 60%.

Verhoging van de uitkeringsbedragen

Wettelijk minimum is verhoogd naar 1537, 20 Euro per maand. De volgende uitkeringen zullen worden aangepast: Participatiewet, IOAW, IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW.

Tegemoetkomingen en toeslagen

Op verschillende tegemoetkomingen en toeslagen (Stcrt. 2016/nr 31769) worden verhogingen doorgevoerd. Iedereen die een voorschot ontvangt, moet binnen 4 weken zijn of haar wijzigingen doorgeven. Het betreft de wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de hoogte van deze tegemoetkoming.

Rentetarieven

De rentetarieven voor belastingrente en invorderingsrente blijven gelijk. Belastingrente voor Vennootschapsbelasting bedraagt 8,05% rente tot 1 september 2016. Voor de overige belastingen en invorderingsbelasting blijft dit overigens 4.0%.

De wettelijke rente voor handelstransactie is gedaald naar 8,0% (dit was 8,05%). Het rentepercentage van niet-handelstransactie blijft 2.0%.

Aanscherpen van bedrijfsopvolging

Aandelenpakketten die een indirect belang vertegenwoordigen van minder dan 5% kunnen als zodanig onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen, aldus de Hoge Raad op 22 april 2016 (nr. 15/02845, ECLI:NL:HR:2016:705).

Het kabinet zal een voorstel doen om de onbedoelde verruiming van de regeling bedrijfsopvolging te repareren. De maatregelen werken terug tot en met 1 juli 2016. De aanscherping beoogt de constructies die via een <5%-aandelenpakket beleggingsvermogen in de bedrijfsopvolgingsregeling trekken tegen te gaan.

Bron: http://www.belastingdienst.nl