Graag presenteren we u een lijst met fiscale eindejaarstips.

De eindejaarstips bevatten tips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers, en btw-tips.

 1. Btw privégebruik

In de laatste btw-aangifte van dit jaar moet over het privégebruik van zakelijke goederen of diensten btw betaald worden. Denk hierbij aan de auto van de zaak en telefoonkosten.

 1. Btw en de auto

Voor de auto van de zaak bedraagt de btw-heffing voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Houdt u een kilometerregistratie bij, dan mag u ook btw betalen over het werkelijke privégebruik.

Indien u zakelijk rijdt in uw privéauto en u houdt een kilometerregistratie hiervan bij, dan kunt u nog btw in aftrek brengen als voorheffing. De totaal gereden kilometers en zakelijk gereden kilometers moeten worden vastgelegd. Dan kunt u naar de verhouding zakelijk/totaal de btw over de gemaakte kosten aftrekken. Wilt u hiervan gebruikmaken? Zorg dan dat u de kilometerstand aan het begin van jaar vastlegt.

 1. Modelovereenkomst

Vanaf 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer. U kunt vanaf die datum alleen nog zekerheid over de loonheffingen krijgen als u werkt met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Als u die overeenkomst nog niet heeft afgesloten, dan had u in eerste instantie een overgangsperiode die liep tot 1 mei 2017. Echter is deze onlangs verlengd tot 1 januari 2018. Gedurende deze periode krijgt u de tijd om uw werkwijze aan te passen.

U moet er wel voor zorgen dat deze modelovereenkomst in overeenstemming is met uw individuele omstandigheden en werkwijze.

U bent niet verplicht om een modelovereenkomst af te sluiten, maar zonder goedgekeurde modelovereenkomst heeft u geen zekerheid.

 1. Benut ondernemersfaciliteiten

Investeringsaftrek

U investeert als u minimaal voor € 450 aan bedrijfsmiddelen koopt (exclusief btw), dit mogen ook tweedehandse bedrijfsmiddelen zijn. Als u in een jaar meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 311.242. Komt u onder de drempel van € 2.300, dan is het mogelijk voordeliger om voor het eind van het jaar nog een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 311.242 te overschrijven, dan is het mogelijk voordeliger om uw investeringen uit te stellen naar 2017.

Milieu-investeringsaftrek

Bent u van plan om milieuvriendelijk apparatuur aan te schaffen of heeft u dit gedaan in 2016? Dan kan het zijn dat u recht heeft op de milieu-investeringsaftrek, ook wel de MIA genoemd. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het product moet op de milieulijst staan om voor aftrek in aanmerking te komen. Een op dit moment veel voorkomende aanschaf is de elektrische auto. Ook hiervoor geldt in veel gevallen dat er recht is op de milieu-investeringsaftrek.

Denk eraan dat u binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan uw investering moet melden bij RVO.nl.

Hieronder vindt u een tabel met de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke auto’s in 2016.

Let op: het is nog niet bekend of deze percentages ook voor 2017 gelden, dit wordt pas eind 2016 bekend gemaakt. Wilt u zeker zijn van deze aftrekmogelijkheid, zorg dan dat u de investeringsverplichting bent aangegaan vóór 31 december 2016. Dit dient dan ook binnen 3 maanden gemeld te worden en valt dan nog onder de MIA 2016 regeling.

 

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag
Waterstofpersonenauto

CO2-uitstoot =0

36% € 50.000
Elektrische auto

CO2-uitstoot = 0

36% € 50.000
Plug-in hybride

CO2-uitstoot maximaal 30

27% € 35.000


Urencriterium

Om te kunnen profiteren van een aantal ondernemersfaciliteiten moet u aan het urencriterium voldoen. Deze ondernemersfaciliteiten zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. U moet dan in één jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming.

Als u niet alleen ondernemer, maar ook werknemer bent dan zit het anders. U moet dan namelijk meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw bedrijf besteden. Als de Belastingdienst vragen heeft of een controle hiernaar doet, is het handig om een urenregistratie te hebben. Zo kunt u aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

 1. Pensioen eigen beheer

Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de plannen, is het vanaf 2017 niet meer mogelijk om als dga fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als u nu nog pensioen in eigen beheer opbouwt, zorg dan dat u dit jaar nog actie onderneemt voor het stopzetten van deze opbouw.

Als u deze opbouw niet stopzet, loopt de opbouw door en is de aanspraak vanaf 1 januari 2017 belast.

Meer informatie over het stopzetten van het pensioen in eigen beheer tijdens onze kennissessie welke wordt gehouden op de volgende data:

 • Woensdag 30 november 16:00 – 18:00 uur
 • Dinsdag 6 december 10:00 – 12:00 uur

U kunt zich voor deze kennissessie aanmelden via de volgende link: http://www.verseput.nl/kennissessie-pensioen-in-eigen-beheer/

 1. Werkkostenregeling

Het einde van het jaar nadert en het is handig om te bepalen hoeveel vrije ruimte u nog heeft. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom. Zijn er al vergoedingen en verstrekkingen gedurende het jaar gedaan, dan moet u deze hierop in mindering brengen. Als u de vrije ruimte heeft overschreden, moet u een eindheffing betalen van 80%.  Ook kerstpakketten vallen onder de vrije ruimte, daarom is het belangrijk om nu te bepalen hoeveel vrije ruimte u nog heeft. Mocht de ruimte krap zijn, dan zou u ervoor kunnen kiezen om een nieuwjaarsgeschenk te geven in plaats van een kerstpakket.

Ook het kerstdiner buiten de werkplek valt onder de vrije ruimte. Ook hierbij kan gedacht worden aan een nieuwjaarsdiner in plaats van een kerstdiner indien de vrije ruimte krap wordt.

Over kerstpakketten en het personeelsfeest staat tevens een artikel op onze website met meer informatie, zie de volgende link: http://www.verseput.nl/heeft-u-genoeg-vrije-ruimte-in-de-werkkostenregeling-voor-uw-kerstpakketten-enof-personeelsfeest/

 1. Premiekorting en nieuw loonkostenvoordeel lage lonen

Premiekorting:

U kunt in aanmerking komen voor een premiekorting als u bepaalde uitkeringsgerechtigden in dienst neemt. In de loonaangifte mag u dan een bedrag in mindering brengen op de af te dragen premies werknemersverzekeringen.

De volgende premiekortingen zijn er op dit moment:

 • Premiekorting in dienst nemen oudere uitkeringsgerechtigden
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
 • Premiekorting in dienst nemen jonge uitkeringsgerechtigden die voor 1 januari 2016 in dienst zijn getreden.

Loonkostenvoordeel lage lonen:

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon hebben vanaf 2017 een nieuwe tegemoetkoming: het lage‑inkomensvoordeel (LIV).

Hieraan zitten de volgende voorwaarden:

 • Het gemiddelde uurloon van de werknemers die 23-jaar of ouder is bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijke minimumloon
 • De werknemer maakt minimaal 1248 uren per jaar bij de werkgever
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar.

 1. Nieuwe bijtelling vanaf 2017
  De algemene bijtelling voor de auto van de zaak wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Deze verlaging geldt alleen voor auto’s met een datum eerste toelating op de weg vanaf 2017. Een zeer zuinige auto kunt u het beste nog in 2016 kopen. Als de CO2-uitstoot groter dan 0, maar niet groter dan 50 gr/km is, geldt een bijtelling van 15% in 2016. Als u hem in 2017 koopt, dan bedraagt de bijtelling 22%.

Een minder zuinige auto kunt u het beste in 2017 kopen. Als de CO2-uitstoot groter is dan 106 gr/km geldt in 2016 een bijtelling van 25%. Als u deze auto in 2017 koopt, geldt een bijtelling van 22%.

Bij een zuinige auto die een CO2-uitstoot heeft van meer dan 50 gr/km, maar niet groter dan 106 gr/km is het verschil tussen 2016 (21% bijtelling) en 2017 (22% bijtelling) niet zo groot.

De lagere bijtelling geldt gedurende 60 maanden, daarna zal deze terugvallen naar 25%.

 

 1. Overweging B.V.

U kunt nagaan of een bv oprichten aantrekkelijk is voor u. Voor de oprichting van een bv is het tegenwoordig niet nodig om minimaal € 18.000 te storten. Het hangt af van een aantal zaken of de bv-vorm voor u aantrekkelijk is. Een reden kan zijn dat het fiscaal aantrekkelijker is. Vraag bij één van onze adviseurs een berekening aan of het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Naast de fiscale aantrekkelijkheid, kan de aansprakelijkheid een reden zijn om voor een bv te kiezen. Hiermee beschermt u uw privévermogen beter.

Als u besluit om uw IB-onderneming om te zetten in een bv, is het handig om een intentieverklaring of voorovereenkomst op te stellen en te ondertekenen. Dit betekent overigens niet dat u verplicht bent om ook daadwerkelijk die bv op te richten.

 1. Saldo rekening-courant

Als u als dga een rekening-courantovereenkomst heeft met uw bv en het saldo van de rekening-courant het hele kalenderjaar niet hoger dan € 17.500 is geweest, hoeft u geen rente te berekenen. Als dit saldo hoger is geweest, moet er rente over betaald worden.

 1. Voorlopige aanslag

Vanaf 1 juli rekent de Belastingdienst m.b.t. uw belastingaanslagen van dat jaar een rente van 4%. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze aanslag te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

 1. Middeling

Als u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten hebt gehad in box 1, heeft u misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. In zo’n geval kunt u geld terugvragen bij de Belastingdienst door een verzoek in te dienen voor middeling. Bij middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Hierbij geldt wel een drempel van minimaal € 545 wat u van de Belastingdienst terug moet krijgen. U moet hiervoor zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met ons kantoor via 055-5791170 of info@verseput.nl