Graag presenteren we u een lijst met fiscale eindejaarstips. Zo is het hoogste kortingspercentage (34,5%) alleen nog dit jaar van toepassing. Daar we graag ingaan op uw specifieke situatie, kunt u uiteraard ook een afspraak met ons maken. We kunnen dan op basis van uw eigen onderneming de onderdelen toelichten die voor u van toepassing zijn.

De eindejaarstips bevatten tips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers, en btw-tips.

 • Investeren

Investeringsaftrek (KIA)

Om in 2017 gebruik te maken van deze aftrek, moeten de kosten minimaal € 2.301 bedragen. Indien u nog niet dit bedrag hebt bereikt, is het een overweging om nog dit jaar een investering te doen.

Daarnaast kan het lonen om de investeringen te spreiden over de jaren, waardoor per saldo een hogere KIA wordt genomen.

Desinvestering

Heeft u in de afgelopen vijf jaar de investeringsaftrek toegepast en verkoopt u het bedrijfsmiddel? Dan kan u te maken krijgen met de desinvesteringsbijtelling (drempel van € 2.300).

Na vijf jaar verloopt de desinvesteringstermijn. Indien de desinvesteringstermijn dit jaar afloopt, doet u er verstandig aan om de desinvestering uit te stellen tot 2018. Zo voorkomt u een desinvesteringsbijtelling.

Herinvesteringsreserve (HIR) vormen

Indien u een bedrijfsmiddel verkoopt binnen 5 jaar na aanschaf en daarbij boekwinst behaald, dan kunt u een HIR vormen waarmee belastingheffing over de boekwinst wordt uitgesteld. Hierbij moet u aannemelijk maken dat u voornemens bent om nieuwe investeringen te doen in een soortgelijk bedrijfsmiddel.

Heeft u in het verleden een HIR gevormd? Deze vervalt na 3 jaar en betaalt u hierover alsnog belasting. Een HIR gevormd in 2014, moet uiterlijk op 31 december 2017 worden geherinvesteerd.

 • Te verrekenen verliezen

Verliesverdamping

Heeft uw onderneming in het verleden verlies gemaakt? Dit verlies is mogelijk te salderen met winst in 2017. Verrekening van de verliezen kan alleen met de winsten van de voorgaande drie jaren (voor bv’s geldt één jaar) en voor de volgende negen jaren. Verliezen uit 2008 kunnen voor het laatst in 2017 worden verrekend; hierna niet meer.

Verzoek om voorlopige verliesverrekening

Verwacht u een verlies voor uw onderneming in 2017, dan kan de voorlopige aanslag 2017 op nihil worden gesteld. Daardoor betaalt u niet te veel belasting vooruit.

Na afloop van het boekjaar kan aansluitend op het indienen van de aangifte een verzoek worden gedaan voor voorlopige verliesverrekening. De belastingdienst zal 80% van het verwachte verlies verrekenen met de winst van 2016.

 • Fiscale oudedagsreserve (FOR)

U mag als ondernemer 9,8% van de winst, met een maximum van € 8.946, reserveren in een FOR. Over dit bedrag betaalt u geen belasting.

 • BTW

Kleineondernemingsregeling (KOR)

Indien u als natuurlijk persoon in 2017 minder dan € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) moet afdragen, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Btw privégebruik auto opnemen in uw laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Voor het btw privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Mogelijk is het voordeliger om btw over het werkelijke privégebruik te betalen. Hiervoor dient een kilometerregistratie bijgehouden te worden. De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is daardoor een kostenpost voor uw bedrijf geworden en verlaagt de winst.

Terugvragen van btw voor niet-betalende debiteuren.

Indien u zeker weet dat uw klanten de factuur niet betalen, dan kunt u de btw over deze oninbare facturen terugvragen. De vordering is oninbaar één jaar na afloop van de uiterste betaaltermijn.

Vraag deze btw tijdig terug; uiterlijk in de aangifte over het tijdvak waarin de uiterste betaaltermijn is verlopen.

Uiterlijk in de aangifte over het eerste tijdvak van 2018 dient de btw teruggevraagd te worden op de openstaande facturen van voor 1 januari 2017.

 • Gemengde kosten: percentage of vast bedrag niet aftrekbaar

De aftrek van de hieronder genoemde kosten met een gedeeltelijk privékarakter, is bij een eenmanszaak beperkt tot 80% (BV: 73,5%). Het betreffen de volgende kosten:

 • voedsel, drank en genotmiddelen
 • representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
 • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

U mag er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet in aftrek te brengen. Indien de gemengde kosten hoger zijn dan € 22.500, is het voordeliger om het vaste bedrag te hanteren.

Voor een BV gelden andere percentages. Het bedrag aan niet-aftrekbare kosten is gelijk aan 0,4% van het totale belastbare loon met een minimum van € 4.500 of 73,5% van de werkelijk gemaakte kosten. Bij het opstellen van de jaarrekening kunt u uitrekenen wat het meest gunstig is.

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). De tegemoetkoming is maximaal € 2.000 per jaar per werknemer.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook in aanmerking komen voor de jeugd-LIV. Deze is van toepassing op werknemers die op 31 december 2017 die ouder zijn dan 17 jaar, maar niet ouder dan 21 jaar zijn. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 120% van het WML voor iemand van 23 jaar of ouder.

 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De korting kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.

 • Werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan o.a. vergoedingen en verstrekkingen. Hierover wordt geen loonbelasting geheven. Wel dient er rekening gehouden te worden met het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoedingen en verstrekkingen maximaal 30% mogen afwijken van hetgeen gebruikelijk is.

 • Afkoop van pensioen in eigen beheer

Wees er nog snel bij. Het hoogste kortingspercentage (34,5%) is alleen nog dit jaar van toepassing.

 • Dividend of bonus

Door dividend in plaats van een bonus uit te keren, bespaart u belasting. In combinatie met de inkomstenbelasting betaalt u over een dividenduitkering 40% of 44% belasting (dit is afhankelijk van het percentage vennootschapsbelasting), terwijl over de bonus maximaal 52% belasting moet worden betaald.

 • Schenking

Schenking aan (klein)kinderen

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. In 2017 kunt u uw kinderen € 5.320 belastingvrij schenken en uw kleinkinderen of andere derden € 2.129.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

 • € 25.526
 • € 53.176 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie
 • € 100.000 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

De eenmalige verhoging van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Papieren schenking

Indien u onvoldoende vermogen heeft om te schenken, kunt u een papieren schenking doen (schulderkenning uit vrijgevigheid). Deze schenking moet u vastleggen in een notariële akte. De schuld is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. U dient wel elk jaar 6% rente te betalen over de schuld, anders wordt het niet gezien als een schuld uit de nalatenschap en is toch erfbelasting verschuldigd.

 • Startende ondernemer

Als startende ondernemer kunt u gebruikmaken van regelingen die fiscaal voordelig zijn, zoals: soepeler urencriterium, verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk, verhoogde zelfstandigenaftrek en willekeurig afschrijven.

 • Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Over uw aanslag inkomstenbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Voorkom dat u deze hoge rente moet betalen en controleer of uw voorlopige aanslag 2017 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Met betrekking tot uw aanslag vennootschapsbelasting rekent de Belastingdienst een rente van 8%. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als uw voorlopige aanslag te hoog is. Over het algemeen wordt geen rente vergoedt over een te hoge aanslag.