Inkomstenbelasting

  1. Nieuwe tarieven box 3 vanaf 1-1-2017

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 25.000 per persoon.

Daarnaast verandert de berekening van het voordeel uit vermogen. Dit was voorheen 4% van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen. Vanaf 2017 wordt dit berekend conform onderstaande tabel. Het vermogen wordt verdeeld in drie schijven. Per schijf wordt een verdeling gemaakt in twee verschillende rendementspercentages.

In schijf 1 bedraagt het voordeel over 67% van het vermogen 1,63% en over de overige 33% bedraagt het voordeel 5,5%. Bij een vermogen van € 75.000 bedraagt het voordeel dan dus:

67% x € 75.000 x 1,63% = € 819 voordeel.

33% x € 75.000 x 5,5% = € 1.361 voordeel.

Totaal voordeel uit sparen en beleggen: € 2.180.

Dit wordt vervolgens belast met 30% belasting, dus € 2.180 x 30% = € 654. Het 30%-tarief is hetzelfde gebleven. Met dit nieuwe systeem worden hogere vermogens meer belast.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf Vermogen (boven het heffingsvrij vermogen) Percentage 1,63% Percentage 5,5%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

 

Verlaag uw box 3-vermogen uiterlijk 31 december om hiermee voordeel te behalen in de aangifte van 2017. Peildatum voor de heffing van box 3 is namelijk 1 januari.

Tips:

  • Plannen voor grote aanschaffingen eerder realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe auto.
  • Los een deel van uw hypotheek af.
  • Betaal de zorgpremie voor 2017 al in december voor het hele jaar.

Boxhoppen is nog een andere optie om belasting te besparen. Hieraan zitten wel bepaalde fiscale regels.

Meer informatie over boxhoppen tijdens onze kennissessie die wordt gehouden op de volgende data:

  • Woensdag 30 november 16:00 – 18:00 (heeft reeds plaatsgevonden)
  • Dinsdag 6 december 10:00 – 12:00

U kunt zich voor deze kennissessie aanmelden via de volgende link: http://www.verseput.nl/kennissessie-pensioen-in-eigen-beheer/

  1. Onderhoud monumentenpand

In 2016 kunnen particuliere eigenaren 80% van de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand nog fiscaal in aftrek brengen. Het kabinet heeft plannen om dit vanaf 2017 af te schaffen, het zal dan niet meer mogelijk zijn om dit fiscaal in aftrek te brengen.

Als alternatief komt er een subsidieregeling waarbij een subsidie van 25% voor bepaalde doelmatige onderhoudskosten kan worden ontvangen. Deze onderhoudskosten moeten minimaal € 2.000 per jaar bedragen en het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per jaar.

In 2017 en 2018 komt er een overgangsregeling. Deze geldt alleen als er al uitgewerkte investeringsplannen zijn en er voor 1 januari 2017 al een financieringsverplichting is aangegaan. Onder bepaalde voorwaarden kan er dan 40% van de aftrekbare onderhoudskosten als subsidie worden ontvangen.

Let op: de subsidieaanvraag voor de overgangsregeling moet in de periode van 1 januari 2017 tot 1 maart 2017 worden ingediend.

Probeer dus zoveel mogelijk uw onderhoud nog in 2016 te betalen. U kunt alleen dan nog gebruikmaken van de fiscale aftrekmogelijkheden van 2016.

  1. Schenkingsvrijstelling eigen woning

Als u wilt schenken voor de eigen woning, kunt u het beste daar nog mee wachten tot 1 januari 2017. Vanaf dan wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000.

Deze vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2017 ook buiten de gezinssituatie om. Wel blijft er de beperking dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Deze schenking moet gebruikt worden voor de eigen woning, denk hierbij aan verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop van de eigen woning.

Deze schenkingsvrijstelling kan maar één keer worden gebruikt. Als de schenker al eerder gebruik heeft gemaakt van de toenmalige verhoogde vrijstelling, ten aanzien van dezelfde verkrijger, dan is dit vanaf 2017 niet meer mogelijk.

  1. Voorlopige aanslag

Vanaf 1 juli rekent de Belastingdienst m.b.t. uw belastingaanslagen van dat jaar een rente van 4%. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze aanslag te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

  1. Middeling

Als u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten hebt gehad in box 1, heeft u misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. In zo’n geval kunt u geld terugvragen bij de Belastingdienst door een verzoek in te dienen voor middeling. Bij middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Hierbij geldt wel een drempel van minimaal € 545 wat u van de Belastingdienst terug moet krijgen. U moet hiervoor zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen over onderwerpen in dit artikel? Neem dan contact op met ons kantoor via 055-5791170 of info@verseput.nl