Wilt u direct vanaf januari 2019 de juiste premies voor de WHK 2019 laten berekenen, om af te dragen voor uw loonaangifte? Stuur uw Beschikking naar ons, dan bent u op tijd en verzekerd van een juiste berekening. Vanaf eind november verstuurt de belastingdienst de Beschikkingen voor de gedifferentieerde WHK premie 2019.

Werkhervattingskas

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een van deze premies is de premie werkhervattingskas. De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld.

De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een Beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2019 zij door het UWV reeds gepubliceerd in de Staatscourant. Deze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.


De premie werkhervattingskas bestaat uit twee premiecomponenten:
1. een gedifferentieerde premie Ziektewet en
2. een gedifferentieerde premie WGA
Voor beide onderliggende verzekeringen heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Een werkgever betaalt bij een eigen risicodragerschap van één of beide verzekeringen geen publieke premie voor de bijbehorende premiecomponenten.

Eigenrisicodrager

Werkgevers kunnen op 1 januari en 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk 3 maanden van tevoren bij de Belastingdienst worden ingediend. Het eigenrisicodragerschap kan gepaard gaan met een verzekering van het risico bij een private verzekeringsmaatschappij. Ziet een werkgever af van een verzekering dan betaalt hij eventuele uitkeringen van zijn werknemers zelf. De premies en parameters zijn tot stand gekomen met behulp van verschillende bronnen. Ten eerste is gebruik gemaakt van een overzicht van alle loonsommen uit de periode 2012-2016 en alle toe te rekenen uitkeringen uit 2016 van alle werkgevers in Nederland. Ten tweede zijn de actuele mutaties in het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA opgegeven door de Belastingdienst verwerkt.