Staatssecretaris Wiebes is er uit: er komt een afkoopregeling Pensioen in Eigen Beheer

Staatssecretaris Wiebes komt op Prinsjesdag 2016 met een aantrekkelijke afkoopregeling voor Pensioen in Eigen Beheer (PEB). Wat is er aan de hand? Nederland kent vele zogenaamde pensioen BV’s, binnen deze vennootschappen zijn pensioenvoorzieningen getroffen voor de directeur-grootaandeelhouders (DGA) en zijn of haar partner.

Iedere PEB is belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en kent een publicatieverplichting. Het is kortom een enorme administratieve last en daar komt bij dat vele BV’s die deze voorziening kennen daar niet voldoende liquiditeiten voor hebben opgebouwd om aan deze verplichting in de toekomst te kunnen voldoen.

De PEB is onder andere vanwege bovengenoemde redenen een doorn in het oog van de overheid. Enkele jaren geleden heeft er een afkoopactie plaatsgevonden voor zogenaamde stamrecht BV’s. In het verlengde daarvan gaat de huidige staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel indienen om ook het PEB uit te faseren. Het streven is om de regeling per 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Het voorstel

Vanaf 1 januari 2017 kunnen DGA’s geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor bestaande reeds opgebouwde PEB’s komt er een overgangstermijn van 3 jaar waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- of voor een omzettingsvariant. Dit betekent dat de DGA 1 januari 2017 drie mogelijkheden heeft:

  1. Het premievrij laten staan van de opgebouwde rechten.

De opgebouwde PEB-rechten tot eind 2016 worden bevroren. Deze PEB-rechten worden jaarlijks actuarieel opgerent en kunnen op reguliere wijze worden afgewikkeld. Doordat het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde van het PEB blijft bestaan, blijft ook de pensioenklem in stand.

  1. Afkoop van het PEB

Het PEB kan worden afgekocht tegen de fiscale waarde. Dat betekent dat eerst de commerciële waarde wordt afgestempeld naar de fiscale waarde. Vervolgens wordt de fiscale waarde (*) (deels) in de inkomstenbelasting betrokken, waarbij een belastingkorting wordt gegeven en wel door middel van een aflopende staffel:

  • 2017: korting 34,5%, heffing over 65,5% van de fiscale waarde, directe belastingdruk: maximaal 34,06%;
  • 2018: korting 25,0%, heffing over 75,0% van de fiscale waarde, directe belastingdruk: maximaal 39,00%;
  • 2019: korting 19,5%, heffing over 80,5% van de fiscale waarde, directe belastingdruk: maximaal 41,86%.

    ad (*): Ter voorkoming van anticipatie-effecten zullen de balanswaarden van eind 2015 in beginsel het uitgangspunt zijn!
  1. Omzetting PEB in een spaarvariant

Ook hier wordt eerst de commerciële waarde van de PEB afgestempeld naar de fiscale waarde. Vervolgens vindt omzetting plaats in een spaarvariant. Deze spaarvariant zal tot pensioendatum jaarlijks oprenten. Daarna zal op pensioendatum een 20-jarige uitkering worden aangekocht, zoals staatssecretaris Wiebes in eerdere brieven heeft aangegeven.

Onduidelijk

Veel blijft ook nog onduidelijk. Zo zullen uit het wetsvoorstel onder andere de nadere voorwaarden van de spaarvariant moeten blijken en hoe er omgegaan gaat worden met reeds ingegane PEB’s.

Toestemming van partner

Om één van de varianten toe te passen moet de DGA toestemming hebben van zijn of haar partner. Voor het partnerpensioen verplicht “artikel 3a, lid 6 Wet verevening pensioenrechten” bij scheiding al tot het vragen van toestemming van de partner. Voor het ouderdomspensioen is hier nog geen wettelijke verplichting voor en staatssecretaris Wiebes gaat onderzoek of hij hier een regeling voor kan treffen.

Het is overigens niet zo dat de partner altijd tegen uitfasering van het PEB zal zijn. Er worden hierdoor namelijk weer dividenduitkeringen mogelijk waardoor het gezinsinkomen verhoogd kan worden.

Voornemen tot verlenging eerste schijf

In de brief van 1 juli 2016 wordt daarnaast nog het voornemen van het kabinet aangekondigd om de eerste schijf van 20% in de vennootschapsbelasting in 2018 te verlengen tot € 250.000 (nu € 200.000) en stapsgewijs tot € 350.000 in 2021. Dit is aantrekkelijk voor het Nederlandse MKB, maar maakt ook het opbouwen van nettovermogen voor de oude dag in de bv aantrekkelijker, aldus staatssecretaris Wiebes.

Gevolgen afkoop voor dividend?

Afstempeling leidt tot een waardevermeerdering van de BV, omdat de BV dan voor dit deel bevrijd is van een verplichting. Verder leidt de afstempeling tot ruimte voor dividenduitkeringen. De vraag is echter of een DGA die net de fiscale waarde van zijn PEB heeft afgekocht tegelijkertijd de volledige ruimte voor een dividenduitkering in een jaar kan of zal gebruiken.

 

Gevolgen afkoop voor box 3

Beslissend is in hoeverre de afkoopsom per 1 januari 2017 als een bezitting van de DGA kan worden aangemerkt. Bij het fiscaal gefaciliteerd afkopen van het PEB ontvangt de DGA een afkoopsom ter grootte van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van de vennootschapsbelasting minus de verschuldigde loonheffing over deze waarde na de korting.  Aangezien de DGA zelf kan bepalen wat hij met de ontvangen afkoopsom doet, kan het bedrag ook als kapitaal worden teruggestort in de BV, worden “teruggeleend” aan de BV of worden besteed.

 

Gevolgen voor het gebruikelijk loon

Een verlaging van opgebouwde pensioenafspraken heeft in beginsel geen invloed op het gebruikelijk loon.